อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.14
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.14
ข้อมูลพื้นฐาน : โนนไทย

คำขวัญอำเภอ
สันเทียะแผ่นดินถิ่นนคร พระพุทธสีหปฏิมากรงามล้ำ
หลวงพ่อจอยผดุงธรรมนำโชค ทุ่งดอกไก่โอกงามวิไล
อ่างลำเชียงไกรลือเลื่อง เมืองมะขามเทศเพชรโนนไทย

เดิมอำเภอโนนไทยมีฐานะเป็นแขวง มีชื่่อว่า แขวงสันเทียะ ซึ่่งเป็นภาษาเขมร
แปลว่า ที่่เติมเกลือสินเธาว์ เนื่่องจากในอดีตชาวเขมรที่่อาศัยอยู่บริิเวณนี้้มีอาชีพ
ต้มเกลือสินเธาว์ขาย ต่อมาเมื่อจัดตั้งอำเภอแล้วได้ตั้งชื่อเป็นอำเภอโนนลาว
แต่เมื่ออิงตามแนวคิดรัฐนิยมจึงเปลี่ยนชื่อป็นอำเภอโนนไทยมาจนถึงปัจจุบัน
อำเภอโนนไทย แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๑๐ ตำบล ได้แก่ กำปัง
ค้างพลู ด่านจาก ถนนโพธิ์ โนนไทย บัลลังก์ บ้านวัง มะค่า สายออ และสำโรง