วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565