อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
01.40
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
01.40
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.)
จำนวนเอกสารทั้งหมด 61 รายการ
หนังสือจังหวัดนครราชสีมาแจ้งส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมาสำรวจข้อมูลบุคลากรภายในและสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการประเมิน ITA ประจำปี 2564
วันที่ 19 ม.ค. 64
หนังสือแจ้งรายชื่อคณะทำงานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 4 ม.ค. 64
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 4 ม.ค. 64
ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา “สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2564”
วันที่ 30 ธ.ค. 63
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563
วันที่ 30 ธ.ค. 63
งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 ธันวาคม 2563
วันที่ 9 ธ.ค. 63
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 13 พ.ย. 63
ไปที่หน้า